มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตแพร่

Planning and Budget Group Phrae Campus