ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 94
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 247
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 78
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 89
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 70
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 98
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 136
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 90
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 119
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 92
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 33
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 108
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 29
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 47
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 36
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 30
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 30
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 40
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 28
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 23