ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 2454
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 404
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 234
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 244
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 216
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 253
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 345
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 240
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 271
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 236
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 277
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 240
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 195
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 186
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 187
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 246
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 204
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 284
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 194
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 288
pdf รายงานประจำปี 2565 13 MB 321
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 มจร.วิทยาเขตแพร่ 1 MB 301