ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 92
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 235
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 73
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 86
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 65
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 96
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 127
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 85
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 109
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 85
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 27
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 104
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 25
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 40
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 32
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 24
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 23
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 32
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 20
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 19