ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 82
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 222
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 64
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 79
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 57
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 84
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 113
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 73
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 97
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 75
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 18
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 95
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 18
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 31
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 26
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 17
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 14
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 20
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 13
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 13