ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 167
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 321
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 146
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 161
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 136
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 167
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 200
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 157
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 195
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 157
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 107
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 162
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 95
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 107
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 100
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 93
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 121
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 134
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 112
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 109
pdf รายงานประจำปี 2565 13 MB 36
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 มจร.วิทยาเขตแพร่ 1 MB 43