ประกาศข่าวสารหน่วยงาน / Report News
สื่อ Vedio การประชุม นำเสนอ
รายงานประจำปี Annual Report
Shelf Wood
Shelf Wood
บุคคลากร / Staff
ผังองค์กร / Organizing
ประกาศ คำสั่ง

ไฟล์ประกอบ

File Description File size Downloads
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย- ส่วนกลาง ฉบับที่-12 26 MB 143
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ฉบับทบทวน 1 MB 289
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 2 MB 118
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 3 MB 132
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 720 KB 113
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 714 KB 145
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 713 KB 173
pdf รายงานประจำปี 2561 5 MB 132
pdf รายงานประจำปี 2562 5 MB 171
pdf รายงานประจำปี 2563 7 MB 132
pdf แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ปี 800 KB 71
pdf แบบจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบป 294 KB 140
pdf แผนบริหารความเสี่ยง 2564 2 MB 71
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3 MB 83
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 977 KB 75
pdf แผนจัดการความรู้และรายงานผล 2564 6 MB 66
pdf รายงานประจำปี 2564 2 MB 65
pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 797 KB 101
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1 MB 85
pdf แผนผังการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 1 MB 62
pdf รายงานประจำปี 2565 13 MB 14
pdf แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 มจร.วิทยาเขตแพร่ 1 MB 13